لیست شماره تلفن های معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان قم :

 

  دفتر ریاست:   36602040

  تلفنخانه:   118-36200117- 36600520

  آموزش و ارتقاء سلامت:  داخلی 195 - 197

  امور اداری:   داخلی 179- 181

 دبیرخانه:    داخلی 201

  امور عمومی و تدارکات:  داخلی 185- 186

  حراست:   داخلی 153-154

  گسترش شبکه:   داخلی 186-189-191

  مبارزه با بیماریها:   داخلی 136- 145-146

  پاسخگویی آنفلوانزا:   36620023

  سلامت خانواده:   داخلی 162-160-158-157

  تغذیه: داخلی  149-166

  بهداشت مدارس:   داخلی 157

  بهداشت محیط  :    داخلی 133- 137- 140-207

  بهداشت حرفه ای :     داخلی 144-143

 کد شهرستان قم:   025

شماره پیامک:  30002828281490

website : phc.muq.ac.ir

نشانی: قم خیابان امام خمینی- 20 متری شهید بهشتی - ابتدای چمران شمالی - معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان قم

qom.health93@gmail.com

مرکز بهداشت شهرستان : 8- 36600017

لیست و شماره تماس مراکز خدمات جامع سلامت شهری، روستایی ، پایگاههای سلامت و خانه های بهاشت