کلیپ های اموزشی فشار خون و قند خون : 

آموزش نحوه اندازه گیری فشار خون در منزل

 

اندازه گیری قند خون در منزل

================================================================================

 اندازه گیری صحیح و اشتباهات رایج 

 

اشتباهات رایج در اندازه گیری فشار خون 

اندازه گیری فشار خون با دستگاه دیجیتال

 

روش های اندازه گیری فشار خون

شرایط قبل از اندازه گیری فشار خون

قانون دو در فشار خون

مروری کوتاه بر فشار خون

 

 وسایل و تجهیزات لازم جهت اندازه گیری فشار خون