معاون اجرایی مرکز بهداشت استان 

جناب آقای مهندس محمد عزیزی فر

کارشناس ارشد بهداشت محیط