معاون اجرایی مرکز بهداشت استان 

جناب آقای مهندس محمد عزیزی فر

تحصیلات: کارشناس ارشد بهداشت محیط