معاون فنی مرکز بهداشت استان 

جناب آقای دکتر محمد جواد باقریان 

تحصیلات: دکترای حرفه ای