لیست مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و خانه های بهداشت تابعه

 

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و شهری روستایی

خانه بهداشت/ پایگاه سلامت

تلفن ثابت

 مرکز سلفچگان

33663078

30777879

33663211

 33663077

 

 

 

 

پایگاه سلفچگان

33663440

یکه باغ

33473435

سنجگان

33463366

راهجرد

33273244

جنداب

33243555

تاج خاتون

33233388

زواریان

33483286

 مرکز کهک

34223493

 34223230

 

پایگاه کهک

34223230

سیرو

34383221

قبادبزن

34231211

میم

34453444

وشنوه

34323400

ونارچ

34253562

ورجان

34433300

 مرکز لنگرود

33443022

 33443028

 

لنگرود

33443022

خورآباد

34232122

صرم

34343400

 مرکز کرمجگان

34283007

 34283008

 

کرمجگان

34283344

ابرجس

34236077

 مرکز بیدهند

 34243737

بیدهند

34243747

 مرکز فردو 

 34273230

فردو

34273500

ویریچ

34234193

 مرکز قنوات

33224600

پایگاه قنوات

33222115

مبارک آباد

33264155

حاجی آباد آقا

33263666

سراجه

33210344

حسین آباد میش مست

33423388

جنت آباد

33363466

 مرکز دستجرد

35223455

 

 

 

پایگاه دستجرد

35223455

گیو

35353400

وشاره

35212262

زیزگان

35383300

سناوند

35433424

کندرود

35363300

نایه

35323400

فوجرد

35373440

 مرکز جعفریه

36222530

پایگاه جعفریه

36222050

پستکان

36231018

الویرآباد

36353340

باقرآباد

36233110

علی آباد انقلاب

36273331

دولت آباد

36373242

طغرود

36223946

 مرکز پاچیان

  36333400

پاچیان

36333370

جعفرآباد

36232135

محمودآباد

36283452

 مرکز قمرود

33323211

 

 

 

مشک آباد

-

باغک

-

کوه سفید

33543280

ملک قلعه

33533230

قمرود

33323585

 مرکز قلعه چم

34333355

 

 

 

 

قلعه چم

34333355

طایقان

33563400

خدیجه خاتون

34353369

علی آباد نیزار

34423319

نیزار

33763244

حسن آباد نیزار

33783323

 مرکز قاهان

35343332

 

 

 

 

قاهان

35343455

نویس

35330111

وسفونجرد

35423418

نویس

35233223

کهندان

35253304

مهرزمین

35283230

 مرکز جمکران

37254090

 37254800

پایگاه جمکران

37254090