فیلم های کوتاه توصیه های پیشگیرانه و درمان های کمک کننده طب ایرانی در کووید19

 

درمان سرفه خشک و سرفه خلط دار

قسمت اول توصیه های کووید19:

درمان سرفه خشک و سرفه خلط دار

دانلود فایل

درمان گلودرد

قسمت دوم توصیه های کووید19:

درمان گلودرد

دانلود فایل

درمان کمکی بدن درد

قسمت سوم توصیه های کووید19:

درمان کمکی بدن درد

دانلود فایل

 

درمان کمکی سردرد

قسمت چهارم توصیه های کووید19:

درمان کمکی سردرد

دانلود فایل

درمان ضعف و بی حالی

قسمت پنجم توصیه های کووید19:

درمان ضعف و بی حالی

دانلود فایل

درمان یبوست

قسمت ششم توصیه های کووید19:

درمان یبوست

دانلود فایل

 

 بهبود تنگی نفس و درمان تب

قسمت هفتم توصیه های کووید19:

بهبود تنگی نفس و درمان تب

دانلود فایل

درمان بی اشتهایی و استفراغ

قسمت هشتم توصیه های کووید19:

درمان بی اشتهایی و استفراغ

دانلود فایل

درمان اسهال

قسمت نهم توصیه های کووید19:

درمان اسهال

دانلود فایل

 

درمان حس بویایی دار

قسمت دهم توصیه های کووید19:

درمان حس بویایی

دانلود فایل