فرم ثبت نظرات و پیشنهادات مردمی

این بخش به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات مردمی در خصوص تصمیمات، اقدامات و قوانین و مقرارات موجود در معاونت بهداشتی قم  ایجاد شده است.