لیست اخبار صفحه :1
مرکز فعال کرونا در استان قم

مرکز فعال کرونا در استان قم

در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک به کرونا به مرکز منتخب کرونامراجعه نمایید. نمونه گیری آبله میمونی هم در این مراکز انجام می شود.