آموزش سلامت
فرآیندها
پیوندها

 


 

 

 

 

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 4352757
بازديدکنندگان امروز: 934
کل بازديدکنندگان: 7782131
بازديدکنندگان آنلاين: 6
زمان بارگزاري صفحه: 1.0468 ثانيه
اخبار > راهنمای مدیریت استرس برای کارکنان حوزه حمل نقل عمومی درشرایط بحران (ویروس کرونا)


  چاپ        ارسال به دوست

راهنمای مدیریت استرس برای کارکنان حوزه حمل نقل عمومی درشرایط بحران (ویروس کرونا)

 

این روزها شما در داخل تاکسی، اتوبوس، یا مترو، بیشتر از هرکس دیگری در مورد ویروس کرونا و اخبار متفاوتی که از تعداد مبتالیان و مرگ ومیر ناشی از این بیماری در گوشه و کنار دنیا و کشورمان رخ داده، از زبان مسافرین میشنوید، توجه داشته باشید که شنیدن مدام این اخبار و یا دیدن مسافرانی با نشانههایی از سرماخوردگی و سرفههای مکرر ممکن است در شما ایجاد نگرانی و ترس از مبتال شدن به بیماری کند. درصورتی که نشانههایی که در قسمت الف آمده را در خود احساس کردید، میتوانید برای کاهش نگرانی و استرس خود اقداماتی را که در قسمت ب ذکر شده است را انجام دهید.

نکته مهم : به یاد داشته باشید که بروز این علائم در شرایط بحران، طبیعی و قابل کنترل است و خطر جدی شما را تهدید نمیکند.

الف)علائم و نشانه های استرس در شرایط بحران:

 ترس از ابتال به بیماری، حرف زدن مکرر در مورد بیماری، چک کردن مکرر علائم و نشانههای جسمی مثل: تب، درد، تنفس، سرفه کردن و غیره... کاهش توجه و تمرکز، دلشوره، بیقراری، کالفه بودن، اضطراب، بی حوصلگی، کاهش اشتها، بدخوابی و یا کم خوابی، طپش قلب، احساس نا امیدی و غمگینی، فکر مرگ و...

ب)در این گونه موارد اقدامات زیر را انجام دهید تا میزان اضطراب شما کاهش یابد:

 قبل از هرچیزاطلاعات  و دانستهای خود را در مورد ویروس کرونا یا موضوعی که ذهن شما را درگیر کرده کامل کنید.  به یاد داشته باشید اطالعات صحیح را از منابع معتبر علمی از قبیل کانالها و سایتهای مرتبط با وزارت بهداشت و دانشگاههای غلوم پزشکی و فضاهای مجازی انجمنهای علمی و رسانههای معتبر ملی بدست آورید.  از چک کردن مداوم اخبار و اطالعات مربوط به این بیماری یا هر بیماری دیگری که ممکن است ذهن شما را درگیر کرده باشد پرهیز کنید. زیرا این کار میزان نگرانی و استرس شما را افزایش میدهد.  از انتشار اخبار غیر موثق که از طریق کانالهای نامعتبر درفضای مجازی پخش میشود خودداری کنید.  از سوار کردن مسافرانی که سرفه میکنند و یا ماسک به صورت دارند نترسید، کافی است خودتان نکات و بهداشتی را رعایت کنید و یا به مسافرین توصیه کنید که آنها هم نکات بهداشتی را رعایت کنند.  در صورتی که هنگام رانندگی احساس کردید سطح استرس شما باالست و یا غیر قابل تحمل است، در اولین فرصت وسیله نقلیه خود را متوقف کنید و به مسافرین بگویید چند ثانیه ای نیاز به آرام کردن خود دارید.  در این حالت سعی کنید ضمن رعایت نکات بهداشتی، چند نفس عمیق از بینی بکشید و به آرامیاز دهان خارج کنید. )درصورت امکان و نیاز، مراحل تمرین آرام سازی را که در کادر زیر آمده انجام دهید.(  اگر برای شما امکان دارد در اولین ایستگاه وسیله نقلیه خود را نگهدارید و چند ثانیه به صندلی خود تکیه دهید و اعضای بدن تان را شل و رها کنید و یا درصورت امکان چند ثانیه از ماشین پیاده شده و چند قدم راه بروید.  چنانچه ذهن شما با موضوع نگران کنندهای درگیر است، در صورت امکان با افرادی که نزدیک شما هستند کمیحرف بزنید.  توجه داشته باشید که این روزها نوشیدنیهای طبیعی مثل آب و یا آب میوه همراه خود داشته باشید و برای کاهش استرس خود از آنها استفاده کنید.  ترس و واکنش افراد نسبت به اتفاقات و حوادث غیر منتظره و نگران کننده طبیعی است، خودتان و یا دیگران را بخاطر آن سرزنش نکنید.  در گذشته برای برطرف شدن نگرانی خود چه کاری انجام میدادید؟ هر کاری که حال شمار را خوب میکرده، االن هم سعی کنید همان کارها را انجام دهید.  در صورتیکه که عالئم بی قراری، اضطراب، دلشوره، ترس و... در شما ادامه داشت و یا قادر به تحمل آن نبودید به نزدیکترین مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی مراجعه کنید و از پزشکان، کارشناس سالمت روان یا روانپزشکان کمک بگیرید. 

مراحل تمرین آرام سازی:  ابتدا به یک مکان خلوت و آروم بروید، روی صندلی بنشینید و پشت خود را صاف نگه دارید. کف پاها را روی زمین بگذارید و دست ها را روی ران قرار دهید. اعضای بدن خود را از باال به پایین یا از نقاط انتهایی به طرف باال مطابق با دستور زیر سفت و رها کنید.  پیشانی و ابروهای خود را تا جایی که می توانیم به طرف بالا بکشید چند ثانیه کوتاه در این حالت نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید.  چشم ها را محکم ببندید و پلک ها را روی هم فشار دهید و در این حالت نگه دارید. سپس به آهستگی چشم ها را باز کنید.  گردن )چانه( خود را به سمت سینه فشار دهید آن را چند ثانیه نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید.  شانه ها را باال بکشید و سفت نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید.  دست راست را مشت کنید و ساعد را روی بازو خم کنید و محکم فشار دهید؛ در این حالت نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید. این حرکت را با دست چپ نیز انجام دهید.  یک نفس عمیق بکشید و ریه خود را از هوا پر کنید و نفس خود را حبس کنید و در این حالت به شکم خود فشار آورید. سپس به آهستگی نفس خود را بیرون دهید و ریه را کامالً خالی کنید.  پای راست را صاف نگه دارید و پنجه پا را به طرف بیرون بکشید و در این حالت نگه دارید. بعد پنجه پا را به طرف خود خم کنید و پا را سفت در این حالت نگه دارید. سپس به آهستگی پا را زمین بگذارید. این حرکت را با پای چپ تکرار کنید.  زانوی راست را خم کنید و ران را تا جایی که می توانید باال بیاورید و سفت نگه دارید، سپس به آهستگی پا را زمین بگذارید. این حرکت را با پای چپ تکرار کنید.  این تمرینات را برای رها سازی ذهن و آزاد سازی ذهن روزی یک تا دو بار انجام دهید.

راهنمای مدیریت استرس برای اماکن ورزشی درشرایط بحران(ویروس کرونا) مدیران و مربیان عزیز:

این روزها ممکن است شما در اماکن عمومی مثل باشگاهها زیاد در مورد ویروس کرونا و اخبار متفاوتی که از تعداد مبتالیان و مرگ ومیر ناشی از این بیماری در گوشه و کنار دنیا و کشورمان رخ داده، بشنوید، توجه داشته باشید که شنیدن مدام این اخبار و یا دیدن مشتریانی با نشانههایی از سرماخوردگی و سرفههای مکرر ممکن است در شما ایجاد نگرانی و ترس از مبتال شدن به بیماری کند. درصورتی که نشانه هایی که در قسمت الف آمده را در خود احساس کردید، میتوانید برای کاهش نگرانی و استرس خود اقداماتی را که در قسمت ب ذکر شده است را انجام دهید.

نکته مهم : به یاد داشته باشید که بروز این عالئم در شرایط بحران، طبیعی و قابل کنترل است و خطر جدی شما را تحدید نمیکند.

الف) علائم و نشانه های استرس در شرایط بحران:

 شوکه شدن، ترس از ابتال به بیماری، حرف زدن مکرر در مورد بیماری، چک کردن مکرر عالئم و نشانههای جسمیمثل: )تب، درد، تنفس، سرفه کردن و غیره...( کاهش توجه و تمرکز، دلشوره، بیقراری، کالفه بودن، اضطراب، بی حوصلگی، کاهش اشتها، بدخوابی و یا کم خوابی، طپش قلب، احساس نا امیدی و غمگینی، فکر مرگ و...

ب) در این گونه موارد اقدامات ذیر را انجام دهید تا میزان اضطراب شما کاهش یابد:

 قبل از هرچیز اطالعات و دانستههای خود را در مورد ویروس کرونا یا موضوعی که ذهن شما را درگیر کرده کامل کنید.  به یاد داشته باشید اطالعات صحیح را از منابع معتبر علمیاز قبیل کانالها و سایتهای مرتبط با وزارت بهداشت و دانشگاههای غلوم پزشکی و رسانههای معتبر ملی بدست بیاورید.  از چک کردن مداوم اخبار و اطالعات مربوط به این بیماری یا هر بیماری دیگری که ممکن است ذهن شما را درگیر کرده باشد پرهیز کنید. زیرا این کار میزان نگرانی و استرس شما را افزایش میدهد.  از انتشار اخبار غیر موثق که از طریق کانالهای نامعتبر درفضای مجازی پخش میشود خود داری کنید.  از دیدن افرادی که سرفه میکنند و یا ماسک به صورت دارند نترسید، کافی است خودتان نکات و توصیههای بهداشتی را رعایت کنید و یا به آنها توصیه کنید که نکات بهداشتی را رعایت کنند.  در صورتی که احساس کردید سطح استرس شما باالست و یا غیر قابل تحمل است، در اولین فرصت در یک مکان امن و مناسب قرار بگیرید و چند دقیقه ای از محیطی که در شما تنش ایجاد میکند خارج شوید.  اگر برای شما امکان دارد چند دقیقه ای در حالت نشته و یا درازکش قرار بگیرید، اعضای بدن تان را شل و رها کنید و سعی کنید ضمن رعایت نکات بهداشتی، چند نفس عمیق از بینی بکشید و به آرامیاز دهان خارج کنید.)درصورت امکان و نیاز، مراحل تمرین آرام سازی را که در کادر زیر آمده انجام دهید.(  چنانچه ذهن شما با موضوع نگران کننده ای درگیر است، در صورت امکان با افرادی که نزدیک شما هستند کمیحرف بزنید.  توصیه میشود این روزها از نوشیدنیهای طبیعی مثل آب و یا آب میوه برای کاهش استرس خود استفاده کنید.  ترس و واکنش افراد نسبت به اتفاقات و حوادث غیر منتظره و نگران کننده طبیعی است، خودتان و یا دیگران را بخاطر آن سرزنش نکنید.  در گذشته برای برطرف شدن نگرانی خود چه کاری انجام میدادید؟ هر کاری که حال شمار را خوب میکرده، االن هم سعی کنید همان کارها را انجام دهید.  در صورتیکه که عالئم بی قراری، اضطراب، دلشوره، ترس و... در شما ادامه داشت و یا قادر به تحمل آن نبودید به نزدیکترین مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی مراجعه کنید و از پزشکان،کارشناس سالمت روان یا روانپزشکان کمک بگیرید. 

مراحل تمرین آرام سازی:  ابتدا به یک مکان خلوت و آروم بروید، روی صندلی بنشینید و پشت خود را صاف نگه دارید. کف پاها را روی زمین بگذارید و دست ها را روی ران قرار دهید. اعضای بدن خود را از باال به پایین یا از نقاط انتهایی به طرف باال مطابق با دستور زیر سفت و رها کنید.  پیشانی و ابروهای خود را تا جایی که می توانیم به طرف باال بکشید چند ثانیه کوتاه در این حالت نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید.  چشم ها را محکم ببندید و پلک ها را روی هم فشار دهید و در این حالت نگه دارید. سپس به آهستگی چشم ها را باز کنید.  گردن )چانه( خود را به سمت سینه فشار دهید آن را چند ثانیه نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید.  شانه ها را باال بکشید و سفت نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید.  دست راست را مشت کنید و ساعد را روی بازو خم کنید و محکم فشار دهید؛ در این حالت نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید. این حرکت را با دست چپ نیز انجام دهید.  یک نفس عمیق بکشید و ریه خود را از هوا پر کنید و نفس خود را حبس کنید و در این حالت به شکم خود فشار آورید. سپس به آهستگی نفس خود را بیرون دهید و ریه را کامالً خالی کنید.  پای راست را صاف نگه دارید و پنجه پا را به طرف بیرون بکشید و در این حالت نگه دارید. بعد پنجه پا را به طرف خود خم کنید و پا را سفت در این حالت نگه دارید. سپس به آهستگی پا را زمین بگذارید. این حرکت را با پای چپ تکرار کنید.  زانوی راست را خم کنید و ران را تا جایی که می توانید باال بیاورید و سفت نگه دارید، سپس به آهستگی پا را زمین بگذارید. این حرکت را با پای چپ تکرار کنید.  این تمرینات را برای رها سازی ذهن و آزاد سازی ذهن روزی یک تا دو بار انجام دهید. ر اهنمای مدیریت استرس برای گرم خانه ها و مراکز نگهداری بیماران مصرف کننده مواد درشرایط بحران )ویروس کرونا( مسئولین و کارکنان عزیز: این روزها ممکن است شما هم مثل خیلی از افراد جامعه در مورد ویروس کرونا و اخبار متفاوتی که از تعداد مبتالیان و مرگ ومیر ناشی از این بیماری در گوشه و کنار دنیا و کشورمان رخ داده، بشنوید، توجه داشته باشید که شنیدن مدام این اخبار و یا دیدن افرادی که به شما مراجعه میکنند، به ویژه مصرف کنندگان مواد که به دلیل رفتارهای پرخطر در معرض آسیب و یا خطر بیشتری هستند و ممکن است عالیمی از سرماخوردگی و سرفههای مکرر داشته باشند، در شما نگرانی و ترس از مبتال شدن به بیماری ایجاد کند. درصورتی که نشانههایی که در قسمت الف آمده را در خود احساس کردید، میتوانید برای کاهش نگرانی و استرس خود اقداماتی را که در قسمت ب ذکر شده است را انجام دهید.

نکته مهم : به یاد داشته باشید که بروز این عالئم در شرایط بحران، طبیعی و قابل کنترل است و خطر جدی شما را تحدید نمیکند.

الف) علائم و نشانه های استرس در شرایط بحران:  شوکه شدن، ترس از ابتال به بیماری، حرف زدن مکرر در مورد بیماری، چک کردن مکرر علائم و نشانه های جسمی مثل: تب، درد، تنفس، سرفه کردن و غیره...(کاهش توجه و تمرکز، دلشوره، بیقراری، کالفه بودن، اضطراب، بی حوصلگی، کاهش اشتها، بدخوابی و یا کم خوابی، طپش قلب، احساس نا امیدی و غمگینی، فکر مرگ و...

ب) در این گونه موارد اقدامات ذیر را انجام دهید تا میزان اضطراب شما کاهش یابد:

 قبل از هرچیز نکات ایمنی و اصول اولیه بهداشتی و خود مراقبتی را که از ستاد وزارت بهداشت و مراکز دانشگاهی به دست شما رسیده و یا مطالعه کرده اید به خوبی رعایت کنید.  اطالعات و دانستههای خود را در مورد ویروس کرونا یا موضوعی که ذهن شما را درگیر کرده کامل کنید.  به یاد داشته باشید اطالعات صحیح را از منابع معتبر علمیاز قبیل کانالها و سایتهای مرتبط با وزارت بهداشت و دانشگاههای غلوم پزشکی و رسانههای معتبر ملی بدست بیاورید.  با توجه به اینکه گروه های هدف شما افراد پرخطر و دارای رفتارهای با ریسک باال هستند، اصول ایمنی، خود مراقبتی و بهداشت فردی را مرتب و مکرر به آنها آموزش دهید.  از چک کردن مداوم اخبار و اطالعات مربوط به این بیماری یا هر بیماری دیگری که ممکن است ذهن شما را درگیر کرده باشد پرهیز کنید. زیرا این کار میزان نگرانی و استرس شما را افزایش میدهد.  از انتشار اخبار غیر موثق که از طریق کانالهای نامعتبر درفضای مجازی پخش میشود خود داری کنید.  به مراجعین خود تاکید کنید که از پیگیری و انتشار اخبار غیر موثق که در فضاهای مجازی و نامعتبر منتشر می شود خودداری کنند.  از مشاهد یا برخورد با افرادی که سرفه میکنند و یا ماسک به صورت دارند نترسید، کافی است خودتان نکات ایمنی و توصیههای بهداشتی را رعایت کنید و یا به آنها توصیه کنید که نکات بهداشتی را رعایت کنند.  در صورتی که احساس کردید سطح استرس شما باالست و یا غیر قابل تحمل است، در اولین فرصت در یک مکان امن و مناسب قرار بگیرید و چند دقیقه ای از محیطی که در شما تنش ایجاد میکند خارج شوید.  اگر برای شما امکان دارد چند دقیقه ای در حالت نشسته و یا درازکش قرار بگیرید، اعضای بدن تان را شل و رها کنید و سعی کنید ضمن رعایت نکات بهداشتی، چند نفس عمیق از بینی بکشید و به آرامی از دهان خارج کنید )درصورت امکان و نیاز، مراحل تمرین آرام سازی را که در کادر زیر آمده انجام دهید.(  چنانچه ذهن شما با موضوع نگران کننده ای درگیر است، در صورت امکان با افرادی که نزدیک شما هستند کمیحرف بزنید.  توصیه میشود این روزها از نوشیدنیهای طبیعی مثل آب و یا آب میوه برای کاهش استرس خود استفاده کنید.  ترس و واکنش افراد نسبت به اتفاقات و حوادث غیر منتظره و نگران کننده طبیعی است، خودتان و یا دیگران را بخاطر آن سرزنش نکنید.  در گذشته برای برطرف شدن نگرانی خود چه کاری انجام میدادید؟ هر کاری که حال شمار را خوب میکرده، االن هم سعی کنید همان کارها را انجام دهید.  در صورتیکه که علائم بی قراری، اضطراب، دلشوره، ترس و... در شما ادامه داشت و یا قادر به تحمل آن نبودید به نزدیکترین مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی مراجعه کنید و از پزشکان، کارشناس سالمت روان یا روانپزشکان کمک بگیرید. 

مراحل تمرین آرام سازی:  ابتدا به یک مکان خلوت و آروم بروید، روی صندلی بنشینید و پشت خود را صاف نگه دارید. کف پاها را روی زمین بگذارید و دست ها را روی ران قرار دهید. اعضای بدن خود را از باال به پایین یا از نقاط انتهایی به طرف باال مطابق با دستور زیر سفت و رها کنید.  پیشانی و ابروهای خود را تا جایی که می توانیم به طرف باال بکشید چند ثانیه کوتاه در این حالت نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید.  چشم ها را محکم ببندید و پلک ها را روی هم فشار دهید و در این حالت نگه دارید. سپس به آهستگی چشم ها را باز کنید.  گردن )چانه( خود را به سمت سینه فشار دهید آن را چند ثانیه نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید.  شانه ها را باال بکشید و سفت نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید.  دست راست را مشت کنید و ساعد را روی بازو خم کنید و محکم فشار دهید؛ در این حالت نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید. این حرکت را با دست چپ نیز انجام دهید.  یک نفس عمیق بکشید و ریه خود را از هوا پر کنید و نفس خود را حبس کنید و در این حالت به شکم خود فشار آورید. سپس به آهستگی نفس خود را بیرون دهید و ریه را کامالً خالی کنید.  پای راست را صاف نگه دارید و پنجه پا را به طرف بیرون بکشید و در این حالت نگه دارید. بعد پنجه پا را به طرف خود خم کنید و پا را سفت در این حالت نگه دارید. سپس به آهستگی پا را زمین بگذارید. این حرکت را با پای چپ تکرار کنید.  زانوی راست را خم کنید و ران را تا جایی که می توانید باال بیاورید و سفت نگه دارید، سپس به آهستگی پا را زمین بگذارید. این حرکت را با پای چپ تکرار کنید.  این تمرینات را برای رها سازی ذهن و آزاد سازی ذهن روزی یک تا دو بار انجام دهید.


١٢:٣٤ - سه شنبه ١٣ اسفند ١٣٩٨    /    شماره : ٣٥٤٨٩    /    تعداد نمایش : ١٠٠


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج