بنر 2.80 * 3.80
و قابلیت چاپ جهت پوستر

 

 

پوستر شستشوی دست (سایز A3)

 

 

پوستر حفظ فاصله اجتماعی (سایز A3)

 

 

پوستر استفاده صحیح از ماسک (سایز A3)

 

 

 

بنر رعایت اصول فاصله گذاری ( 2.80 * 3.80 متر و با قابلیت چاپ جهت پوستر)

 

 

بنر کرنا نرفته بر می گردد ( 2.80 * 3.80 متر و با قابلیت چاپ جهت پوستر)

 

 

بنر شرایط استان بحرانی می شود ( 2.80 * 3.80 متر و با قابلیت چاپ جهت پوستر)

 

پوستر شرایط هنوز بحرانی است مراقب باشیم ( 2.80 * 3.80 متر و با قابلیت چاپ جهت پوستر)

فایل ها